Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych / RODO

Ochrona danych osobowych / RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane powszechnie jako "RODO".
 
Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę.Poniżej Przygotowaliśmy dla Pani/Pana komplet informacji m. in. o tym dlaczego, jak i w jakim celu przetwarzamy te dane:

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018245, NIP: 756-10-06-498.

 

2. Kontakt:

Aby zagwarantować, że Pani/Pana dane zawsze będą przetwarzane prawidłowo, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Anetę Zając. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem pod adresem mailowym e-mail: .

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, mogą być przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. w następujących celach:

1)   wykonania zapisów umów zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. (takich jak: umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, sprzedaż ciepła, umowy handlowe i inne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO,

2)   wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z Kodeksu Cywilnego, oraz w przypadku zawarcia umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zawartą umową, m.in. archiwizacyjnych, rachunkowych, podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO, w związku z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy o rachunkowości, Ustawy – Ordynacja podatkowa,

3)   realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4)   wykonania zgłoszonych przez Panią/Pana zleceń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.

5)   nawiązania kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6)   obsługi zapytań́ i zgłoszeń́, które Pan/Pani do nas kieruje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

7)   przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO.

8)   prowadzenia monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO,

9)   prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a, b, c) RODO,

10)   prowadzenia windykacji należności przysługujących Administratorowi, na podstawie art. 6 ust.1 lit. (f) RODO.

 

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, a po zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, w szczególności dotycząca kwestii technicznych, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.

 

5. Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, które na zlecenie Administratora wykonują czynności wspierające jego działalność,  np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne Administratora, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty, podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.

 

6. Dane przetwarzane:

  • na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzonym postępowaniem będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.

 

7. Pani/Pana prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.